Forfatterarkiv: bjarnerobberstad

Vanleg diagnose – mindre verdt?

Bør staten verdsette helsa høgare til pasientar som det er få av? Eller bør det vere ei samla vurdering av kor alvorleg sjukdommen er, kor effektivt den kan behandlast og om meirkostnadene er rimelege i forhold til nytten, som bestemmer refusjonsprioriteringane?

Les videre

Kroner på liv og død

Dilemma

 

Kor mange kroner er tre ekstra levemånader verdt?

Behandling av føflekkreft er omstridt.  Helsedirektoraret si ekspertgruppe sa først nei til å inkludere medikamentet Ipilimumab i retningslinjene, deretter ja.  Sidan sa helsedirektøren nei, før departementet sa ja til behandling i kombinasjon med eit forskingsopplegg.

Viktig og vanskeleg sak

Den er viktig fordi den går langt i å antyde konkret kor mykje styresmaktene kan tenke seg å betale for folk si helse, og kan gje presedens for nye saker. Den er vanskeleg fordi dei ulike kriteria som skal leggast vekt på (Prioriteringsforskrifta) trekk i svært ulike retningar.

Les videre